Privacyverklaring

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze
website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het
belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke
informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze
privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • niet met anderen zullen delen
  • zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of
opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij
met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een
email sturen aan info@stichting-wgf.nl of gebruik maken van de contactgegevens op onze
website.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Stichting Womans Gathering Foundation, gevestigd aan de Johanniterweg 1A, 3544 ND te Utrecht ( www.stichting-wgf.nl ).

Doeleinden en bewaartermijnen
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden
die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming
hebben verkregen.

1. Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door ORG bewaard
conform de wettelijke bewaarplicht.
2. Communicatie
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mailarchief
en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens
die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te
verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
3. Contactformulieren
De website bevat contactformulieren die u kunt gebruiken om met ons in contact te komen
voor het verlenen van eventuele diensten. De gegevens die u ons met deze formulieren
verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of
afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden
opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Beveiliging
WGF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Personen die namens WGF toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor
hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Websites van derden
WGF kan links opnemen naar websites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op
deze websites informatie over u verzamelen. WGF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze
websites en de handelingen van deze derden en anderen. WGF raadt u aan kennis te nemen van hun
beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik van cookies en logbestanden
Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u
de website van WGF bezoekt. WGF gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van onze
website zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door
WGF kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het
gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren,
heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van onze website.
De website van WGF genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere
gebruikers van onze website. WGF houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan
de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de
pagina’s, de doorverwijzende websites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en
gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het
verbeteren van de dienstverlening via onze website.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze
gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist
of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te
verwijderen. Tevens heeft u, onder voorwaarden, het recht van bezwaar, het recht op beperking van
de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en recht op intrekking van uw toestemming.
Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan
worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden
aan info@stichting-wgf.nl of gebruik maken van de contactgegevens op onze website.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens binnen de website van Stichting Womans Gathering Foundation, kunt u contact
opnemen via e-mail info@stichting-wgf.nl of ons contact-formulier.